Kort verslag opheffingsvergadering S.c. de Pion,
gehouden 28 augustus 2018 in Piers' Stee te Kimswert.
Aanwezig: Harmen Alkema, Derk Drukker, Jochum de Boer, Cees Banning, Evert Woudstra,
Wijbren Veeman. Eppie Bergsma geeft z'n standpunten door per telefoon.
Besloten wordt de schaakclub op te heffen, daartoe wordt in het ledenbestand in de administratie van de
KNSB het aantal leden op nul gebracht; KNSB en FSB worden schriftelijk (per email) op de hoogte
gesteld van dit besluit. Derk Drukker neemt de uitvoering van een en ander op zich.
De bankrekening van de schaakclub wordt opgeheven, een eventueel positief saldo zal in kas worden
gehouden, te gebruiken voor eventueel onderhoud aan materiaal, te gebruiken bij toernooien. Evert
Woudstra regelt dit en overlegt een laatste financieel overzicht, houdt voor de resterende som een
kasboek.
Het verenigingsmateriaal (schaakborden en klokken) zal worden opgeslagen (in Piers' Stee), zodat het
ingezet kan worden bij eventuele toernooien en/of educatieve sessies (op scholen). De verzameling van
alle verschenen PionnenParades zal worden toegevoegd aan hety materiaal in de “kist”. Uitvoering
Wijbren Veeman en Evert Woudstra (pionnenParades).
Besloten wordt om te proberen een volgend toernooi te organiseren, bij voorkeur in 't Zilt, tweede
mogelijkheid een Greate Pier Toernooi in Kimswert. Als datum komen we uit op de voorkeur voor 26
ianuari 2019 (rekening houdend met KNSB zaterdagen en privé-agenda's). Oude deelnemerslijsten
worden gezonden aan Cees Banning, Harmen Alkema gaat op onderzoek uit, samen met Evert Woudstra
vormen ze een voorbereidingscomité.
Dat was het dan, in een aansluitend gesprek delen we onze zorg over de situatie in verenigingen in de
buurt, nadat we hebben stilgestaan bij het groot aantal schaakvrienden die ons alleen al dit jaar is
ontvallen, Vol goede moed kijken we vooruit, 't is goed geweest, de koffie van dit ons samenzijn wordt
voor het laatst aangeboden door de Pion.