Mark Masmeijer  heeft zaterdag 3-nov het Grutte Pier toernooi in Kimswerd op zijn naam geschreven. De Bolswarder scoorde 7 uit 7. Tweede werd Sipke de Schiffart, eveneens uit Bolsward voor Olaf Cliteur uit Zandvoort die als derde eindigde.

  naam   cat sc wp sb prijs
1 Masmeijer  Mark A 7,0 30,50 30,50 1A
2 De Schiffart  Sipke A 5,5 28,50 19,25 2A
3 Cliteur  Olaf A 5,0 31,00 18,50 3A
4 Kuiper  Willem A 4,5 31,00 16,25  
  Vroom  Bauke A 4,5 28,50 14,25  
  Boers  Jos A 4,5 23,50 13,75  
7 Drukker  Derk A 4,0 32,00 15,75  
  Bergsma  Egbert A 4,0 28,50 13,50  
  Woudstra  Evert A 4,0 28,00 13,00  
  Bergsma  Taeke A 4,0 27,00 14,50  
  Haytema  Sjouke A 4,0 24,00 12,25  
  V Kammen  Pieter B 4,0 23,50 11,50 1B
13 V D Bosch  Hans B 3,5 27,50 13,25 2B
  Altena  Rintje A 3,5 25,50 10,25  
  V Deutekom  Gerrit B 3,5 20,50 8,75 3B
16 De Vries  Henk A 3,0 28,50 10,50  
  Meijer  Han B 3,0 23,50 7,00  
  Ypma  Maurits B 3,0 19,50 4,00  
  Tjerkstra  Douwe B 3,0 18,50 2,50  
  TWaarbeek  Inge B 3,0 18,00 5,00  
  Hylkema  Lambertus B 3,0 16,50 2,50  
22 Lukkes  Jouko B 2,5 23,00 6,25  
  Bron  Hylke B 2,5 22,00 5,00  
24 Hofman  Corinne B 1,5 19,00 1,50  
25 Dalstra  Freddie B 1,0 19,00 0,00  
26 De Jong  Sjoerd Atze B 0,0 20,00 0,00  

 

 

Sc. De Pion hâldt op sneon 3-03-2012 it Greate Pier Toernoai 2012.
Oanmelde oant tongersdei 1-03 18:00 oere op gpt@kimswerd.com 
Ynskriuwe sneon 3-03 9:30 oere yn Piers' Stee te Kimswerd.
7 rondes switsers
ynlis € 7,50, yn de priis sit sop en broadsjes foar tusken de middeis

ynljochtings: 06-55 755 169 bij Wijbren Veeman

klik hier voor affiche