Op 11 december jl. vergaderde de bondsraad van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. De bondsraad is het hoogste orgaan van het georganiseerde vaderlandse schaakleven en is samengesteld uit afgevaardigden van de regionale en bijzondere bonden. Tijdens de digitale bijeenkomst werd op voorstel van het KNSB-bestuur een aantal kloeke besluiten genomen. Op de site van de schaakbond werden die besluiten als volgt samengevat.

Indeling KNSB-competitie
Om de opbouw van de KNSB-competitie te verbeteren, wordt het aantal teams in de klassen 2–4 verkleind. De klassen daaronder zullen juist groeien. De veranderingen worden in stappen doorgevoerd vanaf het komende seizoen, door aanpassingen in de promotie/degradatieregeling.
Innen contributie door KNSB
Vanaf januari 2022 neemt de KNSB het innen van de eigen contributie bij schaakclubs over van de regionale bonden. Een beslissing om de KNSB ook de afdracht voor de regionale bonden te laten innen, is nog even uitgesteld vanwege openstaande vragen.
Verkoop pand
Het pand van het Bondsbureau in Haarlem gaat na juni 2022 in de verkoop. De KNSB wil verhuizen naar een huurlocatie in Utrecht waar de bond andere sportbonden als directe buren zal hebben.
Begroting en bondsblad
De Bondsraad keurde de begroting van 2022 goed. Een besluit over een mogelijk nieuw papieren bondsblad werd uitgesteld tot de vergadering van juni 2022.
Beleid en modernisering
Het KNSB-bestuur presenteerde met trots het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2022-2025. De modernisering van de bondsstructuur en de Bondsraad, een van de onderdelen van het beleid, gaat verder. Daarvoor wordt een stuurgroep ingesteld.
Bestuurswisselingen
IM Marcel Peek trad tot het KNSB-bestuur toe als portefeuillehouder Topschaak. Helaas heeft Daniëla Mikkers het bestuur vanwege privé-omstandigheden moeten verlaten. Er is nog een vacature voor een bestuurslid.

Voorafgaand aan de Bondsraadvergadering vroegen de FSB-afgevaardigden (voorzitter Hibma en secretaris Dijkstra) de leden van de FSB om hen van input te voorzien. Een vijftal personen maakte van de gelegenheid gebruik, waarvoor dank. Het is zonneklaar dat in de komende tijd de FSB-familie intensiever met elkaar in gesprek zal moeten gaan over de structuur van het Nederlandse schaakorganisatie en de rol die de FSB daarbinnen moet/wil/kan vervullen. Wie geïnteresseerd is in deze problematiek raadplege het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 zoals dat op 11 december door de bondsraad is omarmd. Een stuurgroep gaat de werkzaamheden die de afgelopen tijd in pilotvorm zijn opgepakt, voortzetten en de verwachting is toch wel dat er grondige wijzigingen van de hele bondsstructuur aanstaande zijn. Het is niet denkbeeldig dat de regionale bonden zich hoofdzakelijk gaan bezighouden met dat waar ze nu ook al goed in zijn: het organiseren van wedstrijden. Het uitstippelen van beleid zal vooral landelijk gaan plaatsvinden, aangestuurd door een hoofdbestuur en democratisch gelegitimeerd door een breed samengestelde ledenraad. Het FSB-bestuur zal zich beraden over de vraag hoe we de discussie over de taken van de regionale bond het beste kunnen aanvliegen en wanneer. Wordt vervolgd. (hjd)