Geachte dames en heren,

Wij hebben u goed nieuws te melden! Er heeft zich een kandidaat-penningmeester voor het FSB-bestuur gemeld. Het is een oude bekende: de heer Eelke Heidinga te Leeuwarden. Hij is bereid de functie van ‘schatkistbewaarder’ op korte termijn over te nemen van de heer Siebolt Visser die het penningmeesterschap tien jaar heeft vervuld en tijdens de jongste algemene ledenvergadering afscheid heeft genomen. Heidinga (65 en lid van de Koninklijke schaakvereniging Philidor) is al eerder penningmeester van de Friese Schaakbond geweest, namelijk in de negentiger jaren van de vorige eeuw.  Heidinga is momenteel penningmeester van Philidor. Hij bekleedt die functie sinds 2019, maar beheerde de kas van de Koninklijke ook al van 1995 t/m 2001. Hij kent derhalve het klappen van de zweep. “Ik ga binnenkort (1 januari 2023)  met pensioen en dus ontstaat er meer tijd om er wat klussen bij te doen. Ik vind het curieus dat binnen een bond met circa 500 leden er niemand te vinden was die de verantwoordelijkheid voor de financiën op zich wil nemen. Daarom heb ik besloten er nog maar een keer in te stappen”, aldus Heidinga.

Het benoemen van bestuursleden is een bevoegdheid van de algemene ledenvergadering. Gezien het feit dat de alv niet zo lang geleden plaatsvond en gezien de omstandigheden rondom corona, stelt het bestuur een praktische oplossing voor en wel de volgende: Siebolt Visser draagt de bescheiden behorende bij het penningmeesterschap van de FSB over aan Heidinga, die vanaf dat moment als kandidaat-penningmeester feitelijk het penningmeesterschap waarneemt. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de Friese Schaakbond – te houden in september 2022- kan Heidinga dan formeel worden benoemd. Wij gaan er vanuit dat de aangesloten verenigingen met deze oplossing kunnen leven. Ze hoeven wat ons betreft dan ook niet (positief) te reageren. Mochten er clubs zijn die wel moeite hebben met deze gang van zaken , dan verzoeken wij die verenigingen hun bezwaren voor 20 december a.s. schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris. (h.j.dijkstra@planet.nl) Aan de hand van de binnengekomen reacties zal het bestuur dan vervolgens actie ondernemen.

Het bestuur is blij met deze ontwikkeling. Fijn dat Eelke onze gelederen komt versterken en fijn ook dat Siebolt na tien jaar nu dan toch echt afscheid kan nemen. Wij danken hem voor het feit dat hij dit najaar de lopende zaken is blijven behartigen.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik de verenigingen in deze in vele opzichten zo donkere dagen, alle goeds toe te wensen. We hopen dat er spoedig betere tijden aanbreken zodat de club- en bondsactiviteiten weer opgepakt kunnen worden.

Ondanks alles: Prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en blijf gezond!