Sinds afgelopen zaterdag staan op de site van de KNSB de agenda en de stukken voor de vergadering van de Bondsraad die gepland staat voor 11 december a.s. Door op bijgaande link te klikken kunt u kennisnemen van de voorstellen die het bestuur aan de afgevaardigden voorlegt. https://www.schaakbond.nl/knsb/beleid/bondsraad/11-december-2021

De vergadering die traditiegetrouw in Utrecht zal worden gehouden, zal namens de Friese Schaakbond worden bijgewoond door de voorzitter en de secretaris. Beide afgevaardigden willen tijdens de vergadering graag zo veel als mogelijk het standpunt van de Friese schaakgemeenschap uitdragen en dit in hun stemgedrag tot uiting brengen. Het spreekt dan ook voor zich dat ze graag  door de achterban ‘gevoed’ willen worden.

Wie na kennisname van de stukken de vertegenwoordigers van de FSB iets wil meegeven aangaande de punten die aan de orde komen, kan een mail sturen naar h.j.dijkstra@planet.nl Waarschuwingen, vermaningen, aanmoedigingen, adhesiebetuigingen, veto’s, alles is welkom, maar wel graag voor 5 december a.s.

Voor de goede orde: het zal voor schakend Nederland niet een onbelangrijke vergadering worden. Het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2022-2025 staat geagendeerd, maar ook de aanpassing van het competitiehuis, de jubileumviering, de relatie KNSB - regionale bonden, de begroting 2022, de centrale contributieheffing en de lidmaatschapsstructuur komen aan de orde. Het KNSB-bestuur onder leiding van voorzitter Bianca Mühren heeft, zoals we dat in het Fries zeggen, ‘de wyn der ûnder’.       En dat is niet verkeerd.

Dus geef uw mening, opdat op 11 december a.s. goed doordachte en breed gedragen besluiten kunnen worden genomen.

Jan Hibma en HarmJan Dijkstra