De Bondsraad van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond heeft 28 november jl. ermee ingestemd dat er een einde komt aan de papieren uitgave van het bondsblad. De KNSB heeft vanwege de coronapandemie te kampen met ledenverlies en wil daarenboven vernieuwingen door voeren. En dus moest het bestuur op zoek naar bezuinigingen. De keus viel op het analoge Schaakmagazine. In 2021 zal het blad nog een keer op papier verschijnen en daarna gaat het verder als PDF op de website van de schaakbond. Daarmee wordt bespaard op druk- en portokosten en komt er geld vrij om ‘de verbinding aan te gaan’ met de grote groepen mensen die zich bijvoorbeeld door de Netflix-serie The Queens Gambit tot het schaakspel voelen aangetrokken. De KNSB wil alles op alles zetten om een deel van dat ‘nieuwe’ publiek naar de schaakclubs te lokken zodat er voor de verenigingen weer perspectief ontstaat.
Het voorstel van het bestuur werd met hangen en wurgen over de eindstreep getrokken. Voor het voorstel werden 74 stemmen uitgebracht. Het aantal tegenstemmen bedroeg 63 en er waren 3 onthoudingen. Het analoge blad heeft het meer dan honderd jaar uitgehouden en onderging in de loop der geschiedenis verschillende gedaanteverwisselingen. Het blad was voor veel clubschakers het enige tastbare voortvloeisel uit het lidmaatschap van de KNSB. Natuurlijk profiteren de leden ook van zaken als kadervorming, jeugdopleiding, talentontwikkeling, uitzending van landenteams naar internationale wedstrijden en dergelijke, maar de revenuen van die bondsactiviteiten zijn voor het doorsnee lid veel minder zichtbaar. Schaakmagazine (en daarvoor Schakend Nederland en Het Tijdchrift) kwamen bij de leden over de vloer en waren gast aan tafel. De toekomst moet uitwijzen of de nationale schaakbond dit directe contact met haar leden kan missen.
Het lot van het analoge schaaktijdschrift werd bezegeld met het vaststellen van de KNSB-begroting 2020/21. Er was kritiek op het feit dat beide besluiten zo nadrukkelijk werden gekoppeld. Had er voorafgaande aan de het vaststellen van de begroting niet een soort communicatieplan moeten zijn waarin het voortbestaan van Schaakmagazine in de heupzwaai was meegenomen? Nee, luidde het antwoord van het bestuur en de Financiële Adviescommissie. Gesteld werd dat het is juist goed is dat dit soort besluiten vallen op het moment dat ook geld bijgepast moet worden en allerlei andere ‘geld-vragende’ keuzes tegen elkaar moeten worden afgewogen.

De Bondsraad nam nog enkele kloeke besluiten. Zo werd ingestemd met de afschaffing van de uit 1942 stammende reiskostenvergoeding die geldt binnen de KNSB-competitie. Ook werd ingestemd met de conclusies zoals die zijn verwoord in het rapport aangaande de samenwerking tussen KNSB en de regionale bonden. En dat zou wel eens het besluit kunnen zijn dat naar de toekomst van de organisatie van het vaderlandse schaakleven erg veel impact heeft. Er komt -heel kort samengevat- een pilot waarin onderzocht gaat worden of de KNSB voor een drietal bonden (Nosbo, OSB en SGA) niet de contributieheffing en de organisatie van de competitie over kan nemen en er worden contacten gelegd met een hoogleraar sport die haar licht zal laten schijnen over de structuur van de schaakbonden. Daarmee komt de centralisatie van de schaaksport stellig weer een stap dichterbij (en dat is misschien helemaal niet verkeerd).

Tenslotte, de KNSB heeft een nieuwe voorzitter. Het is opnieuw een vrouw en ze heet Bianca Muhren. In haar maidenspeech voor de Bondsraad riep ze op ‘om samen te werken aan een mooie toekomst voor de schaaksport in Nederland.’ Daar was niemand tegen. De Bondsraad nam alvast afscheid van Auke van der Heide als lid van de Financiële Advies Commissie. In mei 2021 treedt Auke af. Hij werd bedankt voor zijn inbreng.

En last but not least: In 2023 bestaat de KNSB 150 jaar en dat heugelijke feit zal uitgebreid gevierd gaan worden met de nodige festiviteiten. (HJD)